புளோரன்ஸ் & மில்லி

Florence & Milly is a ceramic art studio offering ceramics and pottery classes, provide pre-fired pottery for painting and personalising, canvas art creations and ceramic family imprints. The overall atmosphere of Florence & Milly studio is child and adult friendly, making it an ideal space for all age groups to interact in a safe and fun environment.

At Florence and Milly pre-fired pottery and supplies are provided for customers to paint their chosen item and add personal touches with or without guidance as a gift or keepsake. The final items are then glazed and re-fired in a kiln. The items can be collected from the shop in a week or posted at an additional expense. All tableware items are food and dishwasher safe once glazed and re-fired.

The craft area of Florence and Milly is a haven with workshops, courses and practical demonstrations in arts such as raw clay, glass painting, fabric painting, furniture chalk painting and finishes, basic furniture upholstery, up-cycling, decoupage, needle craft, wool craft, painting, life drawing and much more.

All activities allow children and adults to express their creative side, spend quality time with friends and family, and create a unique item for themselves or as gifts.

தொடர்பு விபரங்கள்

திசைகள் பெற
The Waterways, சாலின்ஸ், கவுண்டி கில்டேர், W91 TK4V, அயர்லாந்து.

சமூக சேனல்கள்

திறந்திருக்கும் நேரங்கள்

Tues - Sat: 9.30am - 6pm